home » veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

  Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Het komt helaas vaak voor dat werkgevers afscheid willen of moeten nemen van werknemers. Arbeidsovereenkomsten worden in dat geval vaak met wederzijds goedvinden beëindigd door middel van een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst worden de afspraken en voorwaarden neergelegd over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

In principe staat het de werkgever en werknemer vrij om te bepalen wat zij overeenkomen en opnemen in de vaststellingsovereenkomst. De onderwerpen die in de meeste vaststellingsovereenkomsten terugkomen zijn: de einddatum, ontslagvergoeding, eindafrekening, vrijstelling van werkzaamheden, concurrentie- en relatiebeding, geheimhouding, bedrijfseigendommen, getuigschrift en referenties, finale kwijting.

 

 

Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Op de vraag of een werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding is niet direct een antwoord te geven. Per 1 juli 2015 bepaalt de wet dat iedere werknemer die minstens 24 maanden in dienst is geweest bij de werkgever en op initiatief van de werkgever de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet of beëindigd, recht heeft op de transitievergoeding. De omvang van de transitievergoeding is wettelijk vastgelegd. De hoogte is afhankelijk van de hoogte van het bruto maandsalaris, het aantal dienstjaren en de leeftijd van een werknemer. In grote lijnen kan worden gesteld dat de ontslagvergoeding 1/3e maandsalaris bedraagt per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en 1/2e maandsalaris voor de dienstjaren daarna. Per 1 januari 2016 kan de transitievergoeding nimmer hoger zijn dan € 76.000,- bruto of een jaarsalaris indien het jaarsalaris het voornoemde bedrag overstijgt. Let wel: bij een beëindiging met wederzijds goedvinden zijn partijen in principe niet gehouden aan een transitievergoeding en is in de praktijk een hogere vergoeding haalbaar. Voorts kan er in een CAO en/of Sociaal plan iets staan over ontslagvergoedingen. Bent u benieuwd of u een hogere ontslagvergoeding kunt behalen? Upload dan uw stukken via deze website, en wij beoordelen dit geheel vrijblijvend voor u.

 

Heb ik recht op een WW-uitkering?

Ik ben arbeidsongeschikt. Kan ik instemmen met mijn ontslag?

Wat is de fictieve opzegtermijn?

Indien u instemt met uw ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst, geeft u daarmee niet uw recht op een WW-uitkering op. Het UWV zal u niet als verwijtbaar werkloos aanmerken, mits de vaststellingsovereenkomst juist is geformuleerd. Zo dient in de vaststellingsovereenkomst opgenomen te zijn dat de werkgever het initiatief heeft genomen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, er geen sprake is van een dringende reden en de juiste fictieve opzegtermijn in acht is genomen.

 

Indien u ziek/arbeidsongeschikt bent en u instemt met uw ontslag door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst, komt u niet in aanmerking voor een uitkering. Het UWV zal bij de beoordeling van uw aanvraag voor een ziektewet uitkering oordelen dat u verwijtbaar vervroegd werkloos bent geraakt, omdat de werkgever volgens de wet verplicht is 104 weken loon door te betalen bij ziekte. Onder omstandigheden is het wel mogelijk. Indien u ziek/arbeidsongeschikt bent en een vaststellingsovereenkomst hebt aangeboden gekregen, is het verstandig contact op te nemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

 

Het staat de werkgever en de werknemer vrij een einddatum te bepalen van de arbeidsovereenkomst. Indien de werknemer echter aangewezen is op een WW-uitkering na uitdiensttreding, zal het UWV bij het bepalen van de ingangsdatum van de WW-uitkering rekening houden met de opzegtermijn. Het UWV doet met andere woorden alsof er is opgezegd, vandaar ook de term "fictieve" opzegtermijn. Indien de fictieve opzegtermijn niet in acht is genomen bij het bepalen van een einddatum van de arbeidsovereenkomst, komt de werknemer mogelijk pas later in aanmerking voor een WW-uitkering en zal de werknemer de tussenliggende periode zelf financieel moeten overbruggen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op!